Svetniki ČS Polje, mandat 2014-2018.

Svetniki ČS Polje, mandat 2014-2018.

Na podlagi lokalnih volitev, ki so bile konec leta 2014, je bilo v Svet Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana izvoljenih 15 svetnikov, od tega sedem žensk in osem moških. Po izstopu svetnice Vlaste Bojko marca 2015, jo je zamenjal svetnik Jožef Vidmar.

Svet Četrtne skupnosti Polje danes šteje petnajst članov: šest svetnic in devet svetnikov.

Za nemoteno delo Sveta Četrtne skupnosti Polje Mestne občine Ljubljana skrbita strokovna sodelavca, Brina Gogala in Luka Fabčič.

Za hitrejše in bolj učinkovito delovanje Sveta Četrtne skupnosti Polje je ta ustanovil delovna telesa: Komisija za komunalo, promet in varstvo okolja; Komisijo za pripravo prireditev in informiranje ter Komisijo za lokalno samoupravo.

Člani komisije sestavljajo svetniki Sveta Četrtne skupnosti Polje in zunanji člani. Izmed sebe izvolijo predsednika komisije. Slednji skrbi za delo komisije in poročanje o delu komisije na Svetu ČS Polje. Predlagane sklepe komisije potrdi ali zavrne Svet četrtne skupnosti. Komisije imajo redne in izredne seje. Največkrat se sestanejo pred sejo Sveta in poročajo o svojem delu svetnikom.

.