OŠ Polje

OŠ Polje

Stavba stare osnovne šole v Polju ima zelo dolgo tradicijo, ki je vsekakor v ponos celotni četrtni skupnosti. Objekt je bil zgrajen leta 1857, ki je tudi ustanovno leto šole. S poukom pa so pričeli v letu 1862.

Zgradba stoji na križišču Zaloške ceste in Zadobrovške ceste. Včasih je objekt nosil naslov s hišno številko Polje 358, nato Zaloška cesta 190, danes pa Zadobrovška cesta 1. V šolski okoliš je takrat sodilo 11 vasi in sicer: Devica Marija v Polju, Slape, Studenec, Fužine, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj, Zalog, Zg. in Sp. Zadobrova ter Sneberje.

Šola je bila v začetku enorazrednica in jo je obiskovalo 239 otrok. Prvi šolski upravitelj je bil Blaž Kuhar. Iz enorazrednice se je šola razvila v dvorazrednico (1876), trirazrednico (1893), štirirazrednico (1894), petrazrednico (1905), v šestrazrednico (1908) in leta 1936 v osemrazrednico.

Število učencev je nenehno naraščalo, zato je bilo treba prvi stavbi postaviti novo šolsko stavbo, ki je bila dokončana leta 1929. Danes ta del stavbe poznamo kot »stara šola«, ki pa je za tiste čase veljala za izredno lepe stavbe oziroma, kot so domačini rekli »krasnejša stavba«. Načrt za prizidek nove šolske stavbe so zaupali arhitektu Emilu Novinšku, ki je sodeloval z arhitektom Valenčičem.

Poslopje nove šolske stavbe so odprli na državni praznik »zedinjenja Jugoslovanov«, to je bilo 1. 12. 1930. Na njej je bil velik napis »Narodna šola prestolonaslednika kraljeviča Petra«. Pri otvoritvi šole je sodeloval najvišji predstavnik oblasti, dr. Dragotin Lončar, banski prosvetni šef.

Pouk se je v novi šoli začel šele 6. februarja 1931. Temeljito je bilo preurejeno tudi staro šolsko poslopje, ki pa je bilo dokončano šele leta 1933. Pri rekonstrukciji je bilo treba povečati celotni objekt še za eno nadstropje, tako da je bil enak novemu šolskemu poslopju. Načrte za rekonstrukcijo prve šole je pripravil inženir Zdenko Kokalj.

Kljub temu, da je pouk že potekal v novih prostorih, lahko rečemo, da so šolsko poslopje dokončno uredili šele leta 1946, torej po II. svetovni vojni. V prostorjih prve osnovne šole v Polju so uredili šest stanovanj za učitelje.
V prvi osnovni šoli je v popoldanskem času potekal tudi pouk za vajence, ki so se učili pri okoliških mojstrih najrazličnejših obrti. Do leta 1958 je bila v tem šolskem objektu XIII. Gimnazija Ljubljana-Polje.

Osnovna šola se je do leta 1992 imenovala Osnovana šola Edvarda Kardelja, nato pa Osnovna šola Polje. V kletnih prostorih je svoje prostore dobila tudi Knjižnica Jožeta Mazovca. Tako je ostalo vse do današnjih dni, ko je knjižnica priključena Mestni knjižnici Ljubljana.
Najbolj znani učitelji na stari osnovni šoli so bili Blaž Kuhar, Anton Drašček (nato od leta 1910 prvi upravitelj Osnovne šole Zalog), Franc Kavčič in Franjo Trošt.

Stara osnovna šola v Polju

Stara osnovna šola v Polju

Število učencev je nenehno naraščalo. Zato so začeli kmalu po II. svetovni vojni razmišljati o postavitvi nove šolske stavbe. Centralno šolsko stavbo, kjer je danes Osnovna šola Polje so zgradili leta 1957. Na novi šoli je bila predmetna stopnja, medtem, ko so na stari lokaciji ohranili razredno stopnjo za nižje razrede. Šola se je takrat imenovala Osnovna šola Edvarda Kardelja. Tako je bilo vse do leta 1992. K tej šoli je spadala tudi podružnična šola v Zg. Kašlju, na Kašeljski cesti 119 a., ki so jo zgradili leta 1986. Danes je to samostojna šola z imenom Osnovna šola Kašelj.
Šolo je dolgo vodil Miroslav Kokolj, ki je napisal mnogo zgodovinskih publikacij, med njimi več o Polju in njegovi okolici.

Šele po letu 2010 šola deluje kot manjša šola v četrtni skupnosti. Nekaj učencev je prevzela šola v Zadobrovi, nekaj v Kašlju in nekaj v Zalogu. Toda veselje je bilo le kratkotrajno. Nekoč iz dvoizmenskega pouka, danes otroci obiskujejo šole le v dopoldanskem času.

V neposredni bližini občina gradi številne stanovanjske soseske in nove družine, ki se vselijo v ta stanovanja, spadajo njihovi otroci pod šolski okoliš OŠ Polje. Tako so začele šole v celi četrtni skupnosti pokati po šivih.
Skozi zgodovino vemo, da so se objekti šol vedno dozidavali, višali, širili in tako premagovali prostorske stiske. To pa dokazuje, da je mladih nadobudnežev vedno več, ki si želijo novega znanja. Šolo vodi ravnateljica Barbara Smrekar.

Spletna stran šole.