V skladu s Statutom Mestne občine Ljubljana ima slednja organizirane ožje dele občine. Njihova ustanovitev, delovanje in sestava so zapisane v IV. delu statuta in obsegajo člene od 55. do 63.

Izsek iz statuta:

IV. OŽJI DELI MOL

55. člen

Ožji deli MOL so četrtne skupnosti.

Območje četrtne skupnosti je določeno s prostorskimi okoliši. Območje četrtne skupnosti obsega enega ali več prostorskih okolišev. Pri določitvi območja četrtne skupnosti se lahko prostorski okoliš razdeli v primeru, če to pogojujejo večji objekti v prostoru.

Imena in območja četrtnih skupnosti MOL so določena v prilogi, ki je sestavni del tega statuta.

56. člen

Mestni svet lahko s spremembo statuta ukine četrtno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta sprememba statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta četrtne skupnosti.

Mestni svet izvede postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju med svojimi rednimi volitvami v svet četrtne skupnosti. Postopek mora biti končan šest mesecev pred razpisom rednih volitev v četrtne skupnosti.

Pobudo za ustanovitev četrtne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ali najmanj pet odstotkov volivcev četrtne skupnosti ali dela območja MOL, na katerega se nanaša pobuda. Mestni svet mora pobudo obvezno obravnavati.

Pred ustanovitvijo četrtne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora mestni svet na teh območjih ugotoviti interes prebivalcev. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje četrtne skupnosti.

57. člen

Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Četrtna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog iz 60. člena tega statuta in odloka.

Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa svet četrtne skupnosti.

Pravni posli četrtne skupnosti, sklenjeni nad vrednostjo kot je določena s proračunom MOL, so veljavni le ob soglasju župana.

Četrtna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. MOL odgovarja za obveznosti četrtne skupnosti subsidiarno v višini sredstev, ki so določena v proračunu za opravljanje nalog četrtne skupnosti.

Če četrtna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na MOL ali na nove četrtne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo prejšnjih četrtnih skupnosti. O tem odloča mesti svet.

58. člen

Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti.

Mandat članov sveta traja štiri leta.

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na predlog predsednika izvoli svet. Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno.

Član sveta ne more biti član nadzornega odbora, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni upravi.

Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.

Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet četrtne skupnosti.

Predsednik sveta skliče svet četrtne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet četrtne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj četrtina članov sveta.

Četrtna skupnost opredeli način dela sveta četrtne skupnosti in druga vprašanja, pomembna za delovanje, s pravili, ki jih sprejme svet četrtne skupnosti z dvetretjinsko večino vseh članov, po predhodnem soglasju župana.

Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta, se smiselno uporabljajo za prenehanje mandata člana sveta četrtne skupnosti.

59. člen

Svet četrtne skupnosti ima predvsem naslednje pristojnosti:

 •  predlaga mestnemu svetu, županu in mestni upravi odločitve, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti;
 •  obravnava zadeve iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost;
 •  obravnava in sprejema predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter jih posreduje pristojnim v reševanje;
 •  sodeluje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
 •  na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost;
 •  sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti;
 •  izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov MOL.

Če svet četrtne skupnosti posreduje pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu, ki se nanaša samo na četrtno skupnost, svoje mnenje, ga mestni svet mora obravnavati.

60. člen

Naloge četrtne skupnosti so:

 •  na področju lokalnih gospodarskih javnih služb ter urejanja in varstva okolja spremlja stanje ter opozarja pristojne organe MOL na potrebne ukrepe za zagotavljanje primernih življenjskih pogojev občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja; sodeluje pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev ter pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti; sodeluje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov, itd.;
 • na področju družbenih dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s socialnimi službami, vzgojno varstvenimi, zdravstvenimi, kulturnimi in športnimi organizacijami in na vzpodbujanje društvene dejavnosti;
 • sodeluje v postopkih, ki se nanašajo na obratovanje gostinskih lokalov in trgovin;
 • sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem predpisov;
 • opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje in funkcioniranje lokalnih gospodarskih javnih služb in tovrstnih infrastrukturnih objektov in naprav;
 • opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje, v skladu s pooblastili in zadolžitvami župana ali drugega pristojnega organa;
 • po navodilih pristojnih organov opravlja naloge pri pripravi in izvedbi volitev in referendumov in zborov občanov;
 • daje pobude in predloge za uresničevanje skupnih interesov občanov v posamezni četrtni skupnosti in pri tem sodeluje z mestnim svetom, županom in mestno upravo;
 • po predhodnem soglasju župana lahko opravlja, v imenu in za račun drugih, naloge, ki ne sodijo med lokalne zadeve javnega pomena in jih je smotrno izvajati skupno oziroma je skupno izvajanje edini način ter so v interesu četrtne skupnosti, njenih prebivalcev in drugih z območja četrtnih skupnosti;
 • opravlja druge naloge, ki jih določi mestni svet ali župan.

Podrobneje se naloge, ki jih izvajajo četrtne skupnosti in način njihovega izvajanja določijo z odlokom.

61. člen

Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in z drugimi prihodki.

MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom oziroma odlokom določene kot naloge četrtne skupnosti, razen naloge iz predzadnje alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega statuta.

Četrtna skupnost se ne sme zadolževati.

Četrtna skupnost mora v proračunskem letu sprejeti program nalog in finančni načrt, ki mora vsebovati vse prihodke in odhodke četrtne skupnosti.

Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna MOL.

62. člen

Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe četrtnih skupnosti zagotavlja MOL preko organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo.

63. člen

Mestni svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora MOL, četrtine članov mestnega sveta ali najmanj tretjine članov sveta četrtne skupnosti razpusti svet četrtne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

 • če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
 • če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti MOL.

Statut Mestne občine Ljubljana
Povezava: http://www.ljubljana.si/si/mol/ijz/register-predpisov/splosno/statut/