Osnovna šola Zalog

Tudi naslednji kraj ob poti ima zanimivo šolsko zgodovino. Osnovna šola na Cerutovi ulici 7 v Zalogu je bila odprta jeseni leta 1974. Cesta je poimenovana po učitelju Silvestru Cerutu, ki je na zaloški šoli poučeval od leta 1925, ko je pribežal s Primorske pa do leta 1940. Med drugo svetovno vojno je bil interniran in leta 1945 umrl.

OŠ Zalog

OŠ Zalog

Staro šolsko poslopje na sedanji Zaloški cesti 220 so pričeli zidati spomladi 1910, dograjena pa je bila šele jeseni. Slovesno so jo odprli 11. decembra 1910. Imela je veliko dvorišče in telovadišče, drevesnico, zelenjavni vrt in čebelnjak. Stavbo so adaptirali leta 1960. Še v 80. letih so stavbo uporabljali v šolske namene, zdaj pa je v njej Knjižnica Jožeta Mazovca. Imela je naziv Osnovna šola Adolfa Jakhla, zdaj Osnovna šola Zalog . Zelo zaslužen učitelj in šolski upravitelj na stari šoli je bil Anton Drašček, ki je pred tem učil v Polju. Organiziral je predavanja in tečaja tudi za odrasle prebivalce.

Na Cerutovi ulici 5. in 6. sta dva novejša otroška vrtca, imenovana Pedenjped, ki imata svoje enote v Novem Polju, Vevčah, Kašlju, Zadvoru, na Rjavi cesti, v Zajčji dobravi in Sneberju.

Spletna stran šole.

Osnovna šola Zadobrova

OŠ Zadobrova

OŠ Zadobrova

Kot že samo ime pove se šola nahaja v Zadobrovi. Ustanovljena je bila po II. svetovni vojni, saj so bile potrebe po izobraževanju vedno večje, kajti v ta del mesta so se začeli naseljevati vedno novi prebivalci.

Takoj po vojni so učenci nižjih razredov obiskovali pouk v prostorih Zadružnega doma Zadobrova. Učenci višjih razredov pa so »pešačili« do Polja.

Objekt »nove« šole je bil zgrajen leta 1951. Pred leti je šola dobila sodobno večnamensko dvorano oziroma telovadnico.

Njen ravnatelj je Vladimir Znoj, ki je zelo ponosen na svoje učence. Najraje pohvali številčni pevski zbor, ki ima skozi celo šolsko leto več zelo uspešnih nastopov.

V to šolo prihajajo tudi učenci iz drugih krajev, največji dotok učencev iz drugih okolišev je bil v šolskem letu 1987/88, ko so na to šolo pripeljali vsak dan dva avtobusa učencev iz Fužin.
Stanje se je nekoliko umirilo, vendar je šola premajhna, saj je na tem delu Ljubljane vedno več mladih družin.

Okolica šole je gozdičku, kjer se učenci lahko resnično počutijo še posebej povezani z naravo. Ker je osnovna šola pritlična šola ima vsak razred možnost izstopa iz učilnic v naravo. To zagotavlja izredno pozitiven vpliv na učenje in dobro počutje otrok.

S šolo pa so povezani tudi okoliški domačini. V popoldanskem času, ko jo učenci zapustijo, radi vanjo stopijo starejši, kjer se srečujejo ob izvajanju različnih dejavnostih.

Spletna stran šole.

Osnovna šola Polje

OŠ Polje

OŠ Polje

Stavba stare osnovne šole v Polju ima zelo dolgo tradicijo, ki je vsekakor v ponos celotni četrtni skupnosti. Objekt je bil zgrajen leta 1857, ki je tudi ustanovno leto šole. S poukom pa so pričeli v letu 1862.

Zgradba stoji na križišču Zaloške ceste in Zadobrovške ceste. Včasih je objekt nosil naslov s hišno številko Polje 358, nato Zaloška cesta 190, danes pa Zadobrovška cesta 1. V šolski okoliš je takrat sodilo 11 vasi in sicer: Devica Marija v Polju, Slape, Studenec, Fužine, Vevče, Zg. in Sp. Kašelj, Zalog, Zg. in Sp. Zadobrova ter Sneberje.

Šola je bila v začetku enorazrednica in jo je obiskovalo 239 otrok. Prvi šolski upravitelj je bil Blaž Kuhar. Iz enorazrednice se je šola razvila v dvorazrednico (1876), trirazrednico (1893), štirirazrednico (1894), petrazrednico (1905), v šestrazrednico (1908) in leta 1936 v osemrazrednico.

Število učencev je nenehno naraščalo, zato je bilo treba prvi stavbi postaviti novo šolsko stavbo, ki je bila dokončana leta 1929. Danes ta del stavbe poznamo kot »stara šola«, ki pa je za tiste čase veljala za izredno lepe stavbe oziroma, kot so domačini rekli »krasnejša stavba«. Načrt za prizidek nove šolske stavbe so zaupali arhitektu Emilu Novinšku, ki je sodeloval z arhitektom Valenčičem.

Poslopje nove šolske stavbe so odprli na državni praznik »zedinjenja Jugoslovanov«, to je bilo 1. 12. 1930. Na njej je bil velik napis »Narodna šola prestolonaslednika kraljeviča Petra«. Pri otvoritvi šole je sodeloval najvišji predstavnik oblasti, dr. Dragotin Lončar, banski prosvetni šef.

Pouk se je v novi šoli začel šele 6. februarja 1931. Temeljito je bilo preurejeno tudi staro šolsko poslopje, ki pa je bilo dokončano šele leta 1933. Pri rekonstrukciji je bilo treba povečati celotni objekt še za eno nadstropje, tako da je bil enak novemu šolskemu poslopju. Načrte za rekonstrukcijo prve šole je pripravil inženir Zdenko Kokalj.

Kljub temu, da je pouk že potekal v novih prostorih, lahko rečemo, da so šolsko poslopje dokončno uredili šele leta 1946, torej po II. svetovni vojni. V prostorjih prve osnovne šole v Polju so uredili šest stanovanj za učitelje.
V prvi osnovni šoli je v popoldanskem času potekal tudi pouk za vajence, ki so se učili pri okoliških mojstrih najrazličnejših obrti. Do leta 1958 je bila v tem šolskem objektu XIII. Gimnazija Ljubljana-Polje.

Osnovna šola se je do leta 1992 imenovala Osnovana šola Edvarda Kardelja, nato pa Osnovna šola Polje. V kletnih prostorih je svoje prostore dobila tudi Knjižnica Jožeta Mazovca. Tako je ostalo vse do današnjih dni, ko je knjižnica priključena Mestni knjižnici Ljubljana.
Najbolj znani učitelji na stari osnovni šoli so bili Blaž Kuhar, Anton Drašček (nato od leta 1910 prvi upravitelj Osnovne šole Zalog), Franc Kavčič in Franjo Trošt.

Stara osnovna šola v Polju

Stara osnovna šola v Polju

Število učencev je nenehno naraščalo. Zato so začeli kmalu po II. svetovni vojni razmišljati o postavitvi nove šolske stavbe. Centralno šolsko stavbo, kjer je danes Osnovna šola Polje so zgradili leta 1957. Na novi šoli je bila predmetna stopnja, medtem, ko so na stari lokaciji ohranili razredno stopnjo za nižje razrede. Šola se je takrat imenovala Osnovna šola Edvarda Kardelja. Tako je bilo vse do leta 1992. K tej šoli je spadala tudi podružnična šola v Zg. Kašlju, na Kašeljski cesti 119 a., ki so jo zgradili leta 1986. Danes je to samostojna šola z imenom Osnovna šola Kašelj.
Šolo je dolgo vodil Miroslav Kokolj, ki je napisal mnogo zgodovinskih publikacij, med njimi več o Polju in njegovi okolici.

Šele po letu 2010 šola deluje kot manjša šola v četrtni skupnosti. Nekaj učencev je prevzela šola v Zadobrovi, nekaj v Kašlju in nekaj v Zalogu. Toda veselje je bilo le kratkotrajno. Nekoč iz dvoizmenskega pouka, danes otroci obiskujejo šole le v dopoldanskem času.

V neposredni bližini občina gradi številne stanovanjske soseske in nove družine, ki se vselijo v ta stanovanja, spadajo njihovi otroci pod šolski okoliš OŠ Polje. Tako so začele šole v celi četrtni skupnosti pokati po šivih.
Skozi zgodovino vemo, da so se objekti šol vedno dozidavali, višali, širili in tako premagovali prostorske stiske. To pa dokazuje, da je mladih nadobudnežev vedno več, ki si želijo novega znanja. Šolo vodi ravnateljica Barbara Smrekar.

Spletna stran šole.

Osnovna šola Kašelj

OŠ Kašelj

OŠ Kašelj

Osnovna šola Kašelj je najmlajša šola v naši četrtni skupnosti. Postavili so jo leta 1986 v Zg. Kašlju. Sprva je bila to podružnična šola Osnovne šole Polje. Leta 2010 je šola dobila status samostojne osnovne šole in bila poimenovana Osnovna šola Kašelj.

Šola je zgrajena moderno, prilagojena pa je tudi za vzgojo in izobraževanje invalidov. Vodi jo ravnatelj Matjaž Zajelšnik. Poleg šole je velika telovadnica, prav tako pa je ogromno prostora pred šolo, kjer so številna športna igrišča.

Poslopje šole je zelo veliko, tako veliko, da so v spodnjih prostorih našli svoj prostor tudi Pedenjpedki iz vrtca Pedenjped enota OŠ Kašelj.

Šola nosi naziv Eko šola in Kulturna šola. Za ta naziv se trudijo vsi – otroci, učitelji in starši. Na šoli izvajajo številne dejavnosti, sodelujejo na občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih in lahko se ponašajo s pisano zbirko pohval.

Kašeljska šola pa je znana še po nečem – ponašajo s z Orfejevo glasbeno skupino. Obiskujejo jo učenci od prvega do devetega razreda in svoje znanje radi pokažejo na številnih prireditvah.

Spletna stran šole.

Vzgojno-izobraževalni zavod Miškolin

Vrtec Miškolin

Vrtec Miškolin

Vrtec Miškolin deluje v četrtni skupnosti Polje že nekaj časa, del enot se je odcepilo od vrtca Pedenjped in začelo delovati samostojno. Danes ima vrtec pet enot – Novo Polje, Rjava cesta, Sneberje in Zajčja dobrava 1 in 2.

Naselje Polje se močno širi, v njem se postavljajo nove stanovanjske soseske, zato je tudi otrok bistveno več in nagajivi ter radovedni Miškolin v svoje okrilje vabi male nadobudneže.

Spletna stran vrtca

Vzgojno-izobraževalni zavod Pedenjeped

Vrtec Pedenjped

Vrtec Pedenjped

Vrtec Pedenjped ima sedež v Zalogu. Ker je Pedenjpedkov veliko je en vrtec premalo, zato jih je v zrastlo kar devet. Razpršeni so po Četrtni skupnosti Polje, dve enoti sta v Četrtni skupnosti Sostro in ena enota v Četrtni skupnosti Moste. Enote vrtca Pedenjped so: dve enoti v Zalogu na Cerutovi ulic 5 in 6, v Fužinah, na Jančah, v Kašlju dve enoti, v Lipoglavu, na Vevčah in v Zadvoru.

Živ-žav v vrtcih pričara nagajiv fantič Pedenjped, ki vsak dan s prstkom v nosku pričaka otročičke in jih popelje v kraljestvo smeha in novih dogodivščin.

Spletna stran vrtca.